سرویس تعویض و شستشوی مایع سیستم ترمز خودرو

سرویس تعویض و شستشوی مایع سیستم ترمز خودرو

سرویس تعویض و شستشوی مایع سیستم ترمز خودرو

سرویس تعویض و شستشوی مایع سیستم ترمز خودرو

با توجه به ایجاد حرارت زیاد بر روی دیسک ترمز، روغن ترمز در زمان کوتاهی اکسید شده و قابلیت خود را از دست می دهد از آنجا که ABS سیستم جدید بسیار در مقابل کیفیت روغن ترمز حساس بوده و همچنین رسوبات و خوردگی های به وجود آمده در سیستم باعث خرابی احتمالی سیستم می گردد. این دستگاه در مدت زمان بسیار کوتاه این سرویس را عهده دار شده و کلیه مواد زائد را در زمانیکوتاه تخلیه می نماید. نشان دهنده روی دستگاه به ما اعلام می کند که چه زمانی باید مجدداً روغن را داخل سیستم تزریق نموده تا سیستم بدون روغن کار نکند.

سرویس تعویض و شستشوی مایع سیستم ترمز خودرو


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image